Pracovní právo -rada

Dobrý den, mohl bych Vás prosím požádat o radu co se tyče pracovního práva jsem teď v situaci od které nevím co konkrétně čekat když bych Vám zde popsal konkrétní situaci byl by jste ochoten mi poradit? Jedná se o pracovní právo a to v tomto konkrétním případu: Byla mi nabídnuta nová pracovní pozice u nás ve firmě kde jsem již 2,5 roku a na které se již aktuálně pracovně také nacházím.S tím, že jsem dostal do mailu sepsanou náplň této mé nové pracovni pozice a to před cca 5 měsíci(v mailu jsem toto odsouhlasil-není však zahrnuto v mé pracovní smlouvě).Po teto uplynute době došlo k dnešnímu dni k představení(úpravě,změně,rožšíření) mé pracovní náplně a v jednom konkrétním bodu jsem vyslovil nesouhlas protože se jedná o bod, který z mé pozice dělá 2 v jednom. Na toto konto mi bylo vysloveně řečeno, že buď přijmu se vším nebo nepřijmu.Já jsem řekl, že tuto pozici dělat chci, avšak nejsou z mého pohledu k vykonání ze strany zaměstnavatele sjednané takové nástroje, abych byl schopen tuto činnost navíc sám zvládnout. Nevyslovil jsem tedy ani jasné ano ani ne.Na poslední schůzce s nadřízenými na toto téma mi bylo řečeno, že se tedy má pozice zruší, podali jsme si ruce a bylo mi popřáno hodně štěstí, ale zatím není nikde nic dáno papírem ani ničím jiným a dnes svou práci dělám dále. A můj dotaz tedy zní: Co mohu v tomto okamžiku očekávat od zaměstnavatele, pokud se má pozice zruší a to pouze díky jednomu bodu, který nebyl součástí původní náplně práce?A zda mám nárok na odstupné s tím, že i kdyby mi zaměstnavatel nabídl novou funkci, kterou nepřijmu? A jak bych se měl po dobu této, né úplně jasné situace zachovat co se týče mého práva? Velmi si vážím Vaší pomoci. Děkuji David Deniel Sent from Yahoo Mail for iPhone

Dotaz vložil/a David D.

Odpověď:

Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, zdali byl Váš bratr zaměstnán na hlavní pracovní poměr či zda vykonával práci mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Pokud budeme vycházet z předpokladu, že Váš bratr byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr, a byla mu řádně doručena výpověď, s jedním ze zákonných důvodů výpovědi ze strany zaměstnavatele, uvedených v § 52 zákona č. 202/2006 Sb., zákoníku práce: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a. Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce, výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. (tzn. uvedeno na příkladu: Pokud byla výpověď doručena, či osobně převzata 28.12.2018, počne běžet 2. měsíční výpovědní doba 01.01.2019 a pracovní poměr skončí k 28.02.2019). Pokud u Vašeho bratra došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 (viz výše), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupně ve výši nejméně: a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky. Za naplánované směny, které Váš bratr již neodpracoval, nenáleží žádná odměna, a to ani pokud byly směny ze strany zaměstnavatele zrušené. S pozdravem Mgr. Martin Hanzl koncipient v AK. Mgr. Jaroslava Suttnera

Nevíte si rady? Poraďte se s námi

Vložte pomocí formuláře dotaz do naší poradny.