Předběžná opatření

Předběžné opatření soudu je institut, kterým lze za určitých podmínek dočasně upravit vztahy mezi účastníky řízení, výjimečně i dalšími osobami.

Předběžná opatření

Před zahájením řízení i v jeho průběhu, může soud  nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Povinnost lze uložit někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Zpravidla o něm rozhoduje soud, který rozhoduje v řízení ve  věci samé. Účastníky jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. Lze-li zahájit řízení i bez návrhu, lze nařídit bez návrhu i předběžné opatření. 

Obsah návrhu 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat:  

 1. kromě obecných náležitostí vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny  
 2. poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen 
 3. vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření
 4. musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá
 5. listiny, jichž se dovolává 

Jistota 

Nejpozději ve stejný den, kdy navrhovatel podává předběžné opatření, je povinen složit k  zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li soud k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví.   

Pokud navrhovatel  jistotu nesloží, soud návrh  odmítne. Vyjma  případů, kdy dospěje k závěru, že  

hrozí  nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit. 

Jistotu není třeba skládat v těchto případech:   

 1. jde-li o předběžné opatření ve věci výživného 
 2. jde-li o předběžné opatření ve věci pracovní 
 3. jde-li o předběžné opatření ve věci náhrady újmy na zdraví 
 4. jestliže  navrhovatel spolu s návrhem osvědčí, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od  soudních poplatků. Tedy, že se v jeho případě jedná o sociální důvody 

Soud složenou jistotu vrátí:  

 1. Byl-li návrh na nařízení předběžného opatření pravomocným usnesením soudu prvního stupně zamítnut
 2. byl-li tento návrh pravomocně odmítnut  
 3. bylo-li řízení o tomto návrhu pravomocně zastaveno 
 4. jestliže marně uplynula lhůta k žalobě 
 5. jestliže nabylo právní moci rozhodnutí soudu o žalobě a tohoto rozhodnutí vyplývá, že jistota nebude použita k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné újmy.  

Lhůta k vydání rozhodnutí o předběžném  opatření 

O návrhu na předběžné opatření rozhodne soud  bez slyšení účastníků bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodnout do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán.  Předběžné opatření upravující poměry dítěte soud, soud vydá bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od jeho podání. 

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je třeba účastníkům, popřípadě jejich zástupcům a těm, kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost, odeslat ve lhůtě 3 dnů ode dne vyhlášení usnesení nebo, nebylo-li vyhlášeno, ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho vydání.   

Předběžným opatřením může soud  účastníku uložit, aby zejména: 

 1. platil výživné v nezbytné míře 
 2. poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje 
 3. složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu 
 4. nenakládal s určitými věcmi nebo právy 
 5. něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel   

Soud rovněž  navrhovateli uloží, aby v určité lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.  

Vykonatelnost předběžného opatření 

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. Proti předběžnému opatření se lze odvolat, avšak odvolání nemá odkladný účinek.   

Účinky předběžného opatření 

Pokud osoba omezená předběžný opatřením jeho výrok nerespektuje, soud k právním jednáním, které porušují předběžné opatření nepřihlíží.  

Bylo-li účastníku předběžným opatřením uloženo, aby nenakládal s určitou nemovitou věcí, pozbývá návrh na vklad práva týkajícího se této nemovité věci, o němž dosud nebylo katastrem  pravomocně rozhodnuto, své právní účinky.   

Zánik předběžného opatření 

Předběžné opatření zanikne, jestliže: 

 1. navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudu určené návrh na zahájení řízení 
 2. nebylo návrhu ve věci samé vyhověno 
 3. bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci 
 4. uplynula určená doba, po kterou mělo trvat  

Předběžné opatření soud zruší: 

 1. jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno.  
 2. jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty. 

Způsobená škoda 

Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno a vznikla – li předběžným opatřením škoda, je navrhovatel povinen jí nahradit. Této odpovědnosti se navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by ke škodě nebo k jiné újmě došlo i jinak. Pravomocně přiznaná náhrada škody se uspokojí z navrhovatelem složené jistoty. Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo  jinou újmu, která nebyla zajištěna složenou jistotou, tím není dotčena. 

Poškozený musí žalobu na náhradu škody podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno. Po marném uplynutí této lhůty právo zanikne.  

 

Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.