Vazba

Institut Vazby v trestním řádu ČR Vazba je prostředek, který slouží k zajištění obviněného k další fázi trestního řízení, s tím, že je obviněný omezen na osobní svobodě.

Institut Vazby v trestním řádu ČR 

 

Vazba je dle ustanovení § 67 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostředek, který slouží k zajištění obviněného k další fázi trestního řízení, s tím, že je obviněný omezen na osobní svobodě a je umístěn ve vazební věznici. 

 

Jak výše uvedeno atributem Vazby je dočasná ztráta osobní svobody obviněného. Vazba je vážným zásahem do občanských práva a svobod zaručených Ústavou, a proto k vzetí do Vazby může dojít jen z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně a jen na podkladě rozhodnutí soudu, resp. soudce. 

 

Je důležité zmínit, že do Vazby lze vzít pouze osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání s odkazem na ustanovení § 68 trestního řádu. Do Vazby může, ale nemusí být vzat obviněný, jen jsou-li splněny podmínky § 67 trestního řádu. Současně je důležité zmínit, že uložení Vazby je možné jen tehdy, jestliže účelu Vazby nelze dosáhnout jinak. Výjimkou je pouze nutná Vazba v extradičním řízení, tzn. Vazba ve vydávacím řízení o vydání obviněného, odsouzeného do států jeho původu, či na základě mezinárodních smluv a schválené žádosti. 

 

Obviněného lze vzít do Vazby, jestliže z jeho jednání nebo z dalších konkrétních skutečností lze mít za to, že naplní jeden ze znaků níže uvedených vazebních důvodů: 

 

a) tzv. „Vazby útěkové“, kdy se má za to, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest. 

 

b) tzv. „Vazby koluzní“ kdy se má za to, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. 

 

c) tzv. „Vazby předstižná“ kdy se má za to, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil. 

 

Vazba může trvat v přípravném řízení a v řízení před soudem pouze omezenou dobu. Celková doba trvání vazby v trestním řízení nesmí přesáhnout: 

 

1) jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin. 

2) dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin. 

3) tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin. 

4) čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, za který lze podle trestního zákona uložit výjimečný trest. 

 

Vazba z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) tzn. vazba koluzní, může trvat nejdéle tři měsíce. 

 

Je důležité zmínit, že Vazba se počítá ode dne, kdy došlo k omezení osobní svobody obviněného. 

 

Orgány činné v trestním řízení tzn. (soud, státní zástupce, a policejní orgán), jsou povinni průběžně zkoumat, zda důvody vazby u obviněného ještě trvají nebo se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým z opatření uvedených v § 73 a 73a, tzn. nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem, či peněžitou zárukou. 

 

K tomuto je zapotřebí zmínit, že obviněný, který byl vzat do Vazby z důvodů uvedených, pod bodem a, b, nebo c., má právo kdykoliv po právní moci rozhodnutí o vzetí do Vazby žádat o propuštění z Vazby. O takovéto žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o propuštění z Vazby, nebo kterým bylo rozhodnuto o dalším trvání Vazby nebo o změně důvodů Vazby. 

 

Do Vazby lze vzít i mladistvého dle ustanovení § 46 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, kdy za mladistvého se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění nesmí Vazba trvat déle něž 6 měsíců.  

 

Tak jako u „dospělého obviněného“ lze u mladistvých nahradit vazbu jiným opatřením, a to zárukou, dohledem, slibem, nebo jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby či nahrazení peněžitou zárukou. 

 

Proti právnické osobě nelze z povahy věci užít instituty trestního řádu umožňující omezení osobní svobody fyzické osoby. Určitou obdobou institutu vazby v řízení proti fyzickým osobám jsou zajišťovací opatření uvedená v ustanovení § 33 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, použitelná v řízení proti právnickým osobám (např. možnosti dočasně pozastavit výkon jednoho nebo více předmětu činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby). 

Mgr. Hanzl 

 


Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.